Wnioski o stypendium Miasta i Gminy Pleszew za rok szkolny 2023/2024 należy składać w sekretariacie szkoły w  terminie do 26.06.2024 r. 

O Stypendium mogą ubiegać się uczniowie: szkół podstawowych począwszy od klasy IV, uczęszczający do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskali średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,40 (obliczane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

2) zdobyli co najmniej 95% punktów z każdego z przedmiotów obowiązkowych objętych egzaminem ósmoklasisty i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

3) w danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami konkursów: interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych - o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 ze zmianami).

4) w danym roku szkolnym byli finalistami lub laureatami olimpiad: interdyscyplinarnych, przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych lub olimpiad tematycznych - w zawodach trzeciego stopnia (centralnych), organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 ze zmianami)

Do średniej stypendialnej w przypadu uczniów klas ósmych nie wlicza się przedmiotów takich jak: muzyka, plastyka, przyroda, technika.

Stypendium przyznawane jest za przedmioty, które uczeń miał w danym roku szkolnym. Do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa szkolnego.

WNIOSEK

Wzór wypełnienia wniosku