UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ - GRANTY PPGR - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Miasto i Gmina Pleszew otrzymała zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji złożonych oświadczeń w „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym, przedłużeniu ulega termin uzupełnienia danych do 10 stycznia 2022 r.

UWAGA: Uzupełnienie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, osób składających oświadczenie we własnym imieniu, którzy nie dołączyli w/w dokumentów wcześniej.

Dokumenty, o których mowa powyżej proszę składać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pleszewie w Biurze Obsługi interesantów (parter) lub w biurze 110 (I piętro).

W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, złożone oświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 340 lub 062 7428-341.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU

UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ - GRANTY PPGR - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Miasto i Gmina Pleszew otrzymała zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji złożonych oświadczeń w „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym, przedłużeniu ulega termin uzupełnienia danych do 30 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że uzupełnienie oświadczeń obejmuje:

 1. Potwierdzenie stopnia pokrewieństwa poprzez złożenie następujących dokumentów (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) i informacji identyfikujących członków rodziny (np. numer PESEL).
 2. Potwierdzenie, że członek rodziny wskazany w oświadczeniu był pracownikiem PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy).

Dokumenty, o których mowa powyżej proszę składać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pleszewie w Biurze Obsługi interesantów (parter) lub w biurze 110 (I piętro).

W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, złożone oświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 340 lub 062 7428-341.

UWAGA: Uzupełnienie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, osób składających oświadczenie we własnym imieniu, którzy nie dołączyli w/w dokumentów wcześniej.

Szanowni Państwo,

 1. Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 uczniowie klas I-VIII od dnia 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku przechodzą na nauczanie zdalne.
 2. Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2021 r. do 02 stycznia 2022 r. - nie ma w tych dniach zajęć.
 3. Uczniowie z niepełnosprawnościami (orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) mogą realizować zajęcia w szkole. Należy do 16.12.2021r. do godz. 15.00 poinformować dyrektora szkoły.
 4. Rodzice uczniów klas I - III, którzy nie mogą im zapewnić opieki w czasie zdalnego nauczania, mogą napisać wniosek do dyrektora szkoły o opiekę i umożliwienie udziału w lekcjach zdalnych na terenie szkoły. Należy również określić, w jakich godzinach dziecko będzie przebywało w szkole. Wnioski proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły do 16 grudnia 2021r. do godz. 15.00.
 5. Przedszkole działa bez zmian.
 6. 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 7. Proszę o zapoznanie się z procedurami na stronie szkoły, które pojawią 17.12. 2021 r.

Elwira Łucka

UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ - GRANTY PPGR - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Miasto i Gmina Pleszew, na wniosek Centrum Projektów Cyfrowa Polska,
prosi o uzupełnienie złożonych oświadczeń w programie  „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa w terminie do 15 grudnia 2021 r.

Uzupełnienie złożonych oświadczeń obejmuje:

 1. Potwierdzenie stopnia pokrewieństwa poprzez złożenie następujących dokumentów (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) i informacji identyfikujących członków rodziny (np. numer PESEL).
 2. Potwierdzenie, że członek rodziny wskazany w oświadczeniu był pracownikiem PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy).

Dokumenty, o których mowa powyżej proszę składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w Biurze Obsługi interesantów (parter) lub w biurze 110 (I piętro).

W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, złożone oświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 340 lub 062 7428-341.

UWAGA: Uzupełnienie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, osób składających oświadczenie we własnym imieniu, którzy nie dołączyli w/w dokumentów w złożonych wcześniej oświadczeniach.